Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Object

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Airport Amougies. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.

Artikel 2 – Goederen en diensten

De aangeboden producten zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op de website.

Artikel 3 – Tarieven

De prijzen van de producten zijn in € opgegeven en inclusief BTW. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

De bestellingen dienen vooraf betaald te worden per kredietkaart of overschrijving. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

De bestelling wordt geleverd via e-mail of per post na ontvangst van de betaling.

overeenkomstig de Wet, heeft de koper het recht, na schriftelijk melding via e-mail, de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren naar Airport Amougies : Rue Cache de Lannoy 6, 7750 Amougies. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn bezwaard of beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op terugbetaling. Binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending draagt Airport Amougies er zorg voor dat het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) wordt terugbetaald. Het recht op ontbinding zal in geen geval betrekking hebben op diensten waarvan de uitvoering , met instemming van de koper, is begonnen.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik van afbeeldingen, foto’s ,etc...voor commerciële doeleinden op eender welke wijze ervan is uitdrukkelijk verboden. Het niet naleven van dit verbod kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Airport Amougies.

Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij respecteren uw privacy. Airport Amougies verzamelt geen persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zij de rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd.